messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคล เรื่อง กำหนดหลักสูตรและการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษสร้างขวัญกำลังใจ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1