เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
group ฝ่ายสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น