เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองคลัง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจินดา เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปาริชาติ เชื้อคนแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรีย์พร สายสุรีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกนกวรรณ สอนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมะลิวัน สุขะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเมทินี สัญจรเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)