messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group สำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธัญวลัย หาศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวประภาพรรณ อุทรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววาสนา เศษฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวไพลิน เชื้อคำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชัยรัติ แสงเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวภัทรวดี ศรีบัวเทพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พันจ่าเอกวีระศักดิ์ เศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาวศศิกานต์ ไชยทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ตำแหน่งว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นางกัณยา บุญรัตน์
ครู ค.ศ.2
นางวิไลวรรณ สาธร
ครู ค.ศ.2
นางวิณา ข้าตะโปน
ครู ค.ศ.2
นางชื่นใจ ยุบลพันธ์
ครู ค.ศ.2
นางมาลัยทอง เชื้อคนแข็ง
ครู ค.ศ.2
นางโลม สุขพันธ์
ครู ค.ศ.1
นางสินีมาศ วาณิชอนันตโสภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมะลิวรรณ์ รินโพคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกชพร กุลวณิชคุณากร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธัญญา ชาวดง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวฐาปณีย์ จิตระวัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสิริกร ศิริปะกะ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางจริยา มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรอนงค์ อัยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกสิทธิ์ ปัททุม
พนักงานขับรถยนต์
นางวัฒนศักดิ์ ชามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประมวล น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวสุกัญญา ชาวดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเดชฤทธิ์ กุตระแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางนิ่มนวล โพธิ์สีลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสันทะนา กุลบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายชูลิยน เชื้อคำฮด
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายทุ่งนา นิลม้าย
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
นางสาวนคร ลินพ่อค้า
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)
นายเฉลี่ยว เชื้อวังคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
นายนันทพงศ์ เชื้อกะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง)
นางสาวกุสุมา ชาวเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนฤมล มะหัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชาวเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวชนาพร บุญจริง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
-ตำแหน่งว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)