messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0826207871
นายอุดม ชาวเขา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๑
โทร : 0957729479
ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ เหลือผล
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๒
โทร : 0831176417
นายบุญโฮม ลินพ่อค้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0970259327
นายบุรินทร์ ปู่ฝ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0832506461
group ฝ่ายสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
โทร : 0883789512
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0985740829
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0883789512
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885187983
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
โทร : 0866398753
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0859274531
นางธัญวลัย หาศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
group สำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธัญวลัย หาศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวประภาพรรณ อุทรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววาสนา เศษฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวไพลิน เชื้อคำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชัยรัติ แสงเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวภัทรวดี ศรีบัวเทพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พันจ่าเอกวีระศักดิ์ เศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาวศศิกานต์ ไชยทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ตำแหน่งว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นางกัณยา บุญรัตน์
ครู ค.ศ.2
นางวิไลวรรณ สาธร
ครู ค.ศ.2
นางวิณา ข้าตะโปน
ครู ค.ศ.2
นางชื่นใจ ยุบลพันธ์
ครู ค.ศ.2
นางมาลัยทอง เชื้อคนแข็ง
ครู ค.ศ.2
นางโลม สุขพันธ์
ครู ค.ศ.1
นางสินีมาศ วาณิชอนันตโสภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมะลิวรรณ์ รินโพคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกชพร กุลวณิชคุณากร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธัญญา ชาวดง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวฐาปณีย์ จิตระวัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสิริกร ศิริปะกะ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางจริยา มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรอนงค์ อัยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกสิทธิ์ ปัททุม
พนักงานขับรถยนต์
นางวัฒนศักดิ์ ชามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประมวล น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวสุกัญญา ชาวดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเดชฤทธิ์ กุตระแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางนิ่มนวล โพธิ์สีลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสันทะนา กุลบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายชูลิยน เชื้อคำฮด
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายทุ่งนา นิลม้าย
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
นางสาวนคร ลินพ่อค้า
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)
นายเฉลี่ยว เชื้อวังคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
นายนันทพงศ์ เชื้อกะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง)
นางสาวกุสุมา ชาวเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนฤมล มะหัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชาวเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวชนาพร บุญจริง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
-ตำแหน่งว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
group กองคลัง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจินดา เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิยวรรณ โชติจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปาริชาติ เชื้อคนแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรีย์พร สายสุรีย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ พ่อศรีชา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกนกวรรณ สอนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมะลิวัน สุขะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเมทินี สัญจรเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)
group กองช่าง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
จ่าสิบเอกธวัชชัย ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายรัชชานนท พระกัดติยะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิษณุพงษ์ น้อยทรง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอดิเทพ พันธ์คุมเก่า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวแพรวณภา นิลมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพงศ์ เหลือผล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
group กองสาธารณสุข
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
โทร : 0883789512
นางสาวนภารินทร์ ข่าสะโปน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ