เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
photo โครงสร้างเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo แนวทางทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น