ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดผาหยาด หมู่ ๔ บ้านสานแว้ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง