ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร,เก้าอี้สำนักงาน กองช่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง