ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน และตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง