ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายจ่อย สุขะพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง