messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกตูม หม่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาพร้อมติดตั้ง ศรีถาวรพนา หมู่ที่ ๑๒ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างต่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาหินกอง หมู่ที่ ๘ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖-และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๙ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าไปแก่งบางทราย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูวังพันธ์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.วางท่อ คสล.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านคำผักกูด หมู่ที่ ๖ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๓๘ ตร.ม. ไหล่ลานดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน บ้านนาโคกกุง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างหอประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งนาง ขนาดอาคาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างจ้างต่อเติมระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด ๒นิ้ว ชั้น๘.๕ จำนวน ๑๒๑.๐๐ ท่อน ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นั้ว ชั้น๘.๕ จำนวน ๒๒๓.๐๐ ท่อน ถังแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายป่าช้า)บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกกตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายไร่ตายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงยอ บ้านบางทราบทอง หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยก๊อก หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่ศาลาพักญาติ บ้านคำผักกูด หมู๋ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งนาง สายลานยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งนาง สายวัดภูป่าไร่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล ๐.๘ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีถาวรพนา สายคุ้มฟ้าประทานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าใหญ่ บ้านกกกอก หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ สายพ่อเต๋า ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง สายพ่อบิ๊ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอด หมู่ที่ ๓ บ้านนาโคกกุง สายป่าช้า ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘.๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายข้างป.เจริญทรัพย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายข้างลานมัน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายข้างบ้านยายซอน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายดงติ้วลัดไปบ้านแก่งนาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายสานแว้-คำผักกูด หมู่ที่ ๔ บ้านสานแว้ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๘ ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้าง 0.00-0.30 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยผักแผว หมู่ที่ ๕ บ้านขัวสูง ตำบลกกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ :