messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info ข้อมูลการติดต่อ
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
เทศบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 207
เทศบัญญัติจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 209
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 337
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 358
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 332
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 325
พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 337
พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 328
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 328
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 341
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 333
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 346
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 341
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 344
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 336
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 370
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1